slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: класти

Словник: англійська класти
Переклади: dedicate, inscribe, define, earthly, mundane, temporal, terrestrial, worldly, affair, bargain, business, deal, interest, job, shop, trade, bearing, bias, course, direction, in, line, northing, policy, southerly, tack, tendency, trend, under, way, fall, lay, place, put, putt, laid, apply, assess, impose, inflict, perch, restrict, spoon, spread, superimpose, superpose, bare, unclothe, uncover, accuse, blame, incriminate, account, appraise, appreciate, calculate, esteem, estimate, evaluate, judge, measure, appoint, assign, denominate, describe, determine, predetermine, prescribe, qualify, specify, terminate, crowd, doormat, hustle, impel, poke, push, shove, squeeze, stab, give, hand, impersonate, impersonation, pass, quote, serve, coat, coincide, concur, deck, defray, freckle, overlap, span, strew, elbow, hitch, jog, joggle, jostle, prod, thrust, attitude, carriage, countenance, demeanour, deportment, mien, personality, poise, port, posture, stance, stature, gage, stand, commit, consecrate, devote, hallow, sacrifice, sanctify, spare, fell, topple, angle, case, circumstance, condition, footing, frontage, item, locality, location, locus, placement, plight, position, site, situation, state, station, status, casework, employment, labour, occupation, task, work, overtone, proffer, propose, proposition, propound, submit, suggest, cease, quit, exceed, excel, outdo, outmatch, outperform, outstrip, predominate, surmount, surpass, top, adequacy, arrogate, ascribe, attribute, impute, bring, arrangement, disposal, layout, action, behalf, cause, concern, ding, emprise, errand, issue, matter, minor, point, sake, thing, brine, download, fetch, get, import, reduce, global, high, world, worldwide, world-wide, laic, profane, secular, taster, quantify, tax, value, rack, torture, knock, affirm, allege, assert, assure, claim, contend, declare, maintain, predicate, pretend, profess, alibi, anglicize, assemble, construe, explain, expound, interpret, justify, plead, translate, turn, bash, bump, clobber, hit, hurtle, slog, smack, smash, smite, snap, strike, swat, tomahawk, wipe, allay, assuage, extinguish, kill, mitigate, quell, relieve, soothe, appease, becalm, calm, compose, ease, heal, lull, moderate, pacify, placate, quiet, quieten, reassure, salve, sober, sooth, steady, tranquillize, price, administer, allocate, allot, constitute, designate, destine, manage, nominate, assassinate, fordo, slay, zap, contour, draft, limit, minute, outline, projection, scheme, scroll, shape, skeleton, sketch, approve, confirm, validate, coil, convolve, crisp, crispy, curl, furl, wreathe, wriggle, writhe
класти на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: dedikovat, posvětit, připsat, věnovat, zasvětit, definovat, určit, vymezit, mondénní, pozemní, pozemský, světácký, světský, zemský, aféra, krám, kšeft, obchod, práce, prodejna, prospěch, úrok, věc, zájem, zajímavost, záležitost, zaměstnání, zisk, čára, cesta, dráha, linie, linka, náklonnost, názor, představenstvo, řada, řádek, řízení, šik, sklon, směr, spoj, správa, strana, trať, vedení, zaměření, dávat, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, aplikovat, navrstvit, použít, používat, přiložit, vršit, holý, nahatý, nahý, neizolovaný, objevit, obnažit, odhalit, inkriminovat, obvinit, obviňovat, obžalovat, svědčit, vinit, cenit, ctít, hodnotit, ocenit, odhad, odhadnout, odhadovat, ohodnotit, posoudit, taxovat, úcta, usoudit, vážnost, zdanit, zhodnotit, jmenovat, kvalifikovat, nazvat, označit, pojmenovat, rozhodnout, rozhodovat, stanovit, udat, udávat, určovat, ustanovit, vyměřit, hnát, pobídnout, postrkovat, posunovat, šinout, šoupat, strčit, strkat, tlačit, vytlačit, dodat, obsloužit, obsluhovat, plodit, podat, podávat, pomoci, posloužit, rodit, rozdávat, servírovat, sloužit, uvést, obalit, pokrýt, posypat, potáhnout, povléci, překlenout, překrýt, překrývat, přesahovat, uhradit, pobízet, vbodnout, vniknout, vrazit, vystrčit, atituda, chování, držení, postava, postavení, postoj, pozice, stanovisko, stav, vystupování, význam, vzrůst, způsoby, blahořečit, obětovat, požehnat, připisovat, světit, kácet, porazit, skolit, svalit, místo, naleziště, poloha, položení, poměry, póza, prostranství, situace, skupenství, staveniště, umístění, dílo, použití, povinnost, robota, úloha, upotřebení, užití, užívání, zaměstnanost, nabídnout, našeptat, navrhnout, navrhovat, naznačit, předložit, vnuknout, vsugerovat, končit, přestat, přestávat, skončit, ukončit, ustat, zastavit, nejvyšší, předběhnout, předčit, předhonit, předstihnout, překonat, překračovat, překročit, přemoci, přesáhnout, převýšit, převyšovat, vynikat, vyznamenat, imputovat, přičíst, přičítat, přidělit, přisoudit, přisuzovat, zařízení, akce, bod, boj, část, čin, činnost, děj, důvod, jednání, konání, látka, námět, otázka, pře, předmět, příčina, případ, problém, proces, působení, stupeň, tečka, téma, účinek, událost, vliv, žaloba, dovážet, dovézt, přinášet, přinést, přivádět, přivést, přivézt, lidé, lidstvo, společnost, svět, světový, vesmír, laický, laik, neodborník, mučit, trápit, drcnout, klepat, tlouci, uhodit, pojistit, potvrdit, potvrzovat, předstírat, prohlásit, tvrdit, ujistit, ujišťovat, uvádět, vypovídat, vyžadovat, zabezpečit, zajistit, interpretovat, omlouvat, omluva, omluvit, překládat, přeložit, přetlumočit, tlumočit, vykládat, vyložit, výmluva, vysvětlit, vysvětlovat, bít, bouchnout, klepnout, narazit, plácnout, postihnout, praštit, překvapit, připadnout, ranit, seknout, tlouct, třísknout, udeřit, zaklepat, zasáhnout, zranit, konejšit, mírnit, nadlehčit, odlehčit, oslabit, pomoct, tlumit, uchlácholit, uklidnit, ukonejšit, ulehčit, ulevit, upokojit, utišit, zmírnit, pacifikovat, tišit, uklidňovat, ukojit, upevnit, uspokojit, ztichnout, cena, designovat, nominovat, přikázat, vyznačit, porážet, ubít, vraždit, zabíjet, zabít, zavraždit, zničit, črta, kádr, kontura, kostlivec, kostra, náčrt, náčrtek, načrtnout, nákres, nárys, nástin, obrys, pohled, rozvrhnout, rys, silueta, skelet, skica, aprobovat, biřmovat, dotvrdit, konfirmovat, odsouhlasit, ratifikovat, schválit, schvalovat, souhlasit, utvrdit, uznávat, kroutit, navíjet, navinout, ovinout, rolovat, složit, stáčet, stočit, svinout, zkroutit
класти на чеська »
Словник: німецький
Переклади: weihen, widmen, zuzueignen, definieren, irdisch, terrestrisch, vergänglich, weltlich, zeitlang, zeitlich, affäre, arbeit, aufgabe, belang, beruf, beschäftigung, geschäft, handel, interesse, job, laden, sache, schnäppchen, zins, führung, management, richtung, tendenz, trend, verwaltung, auflegen, hinlegen, legen, platzieren, setzen, stellen, abdecken, aufdecken, bedecken, decken, anlegen, anwenden, aufsetzen, auftragen, benutzen, überziehen, umlegen, vorlegen, vornehmen, zutreffen, bloß, bloßstellen, entblößen, enthüllen, kahl, nackt, anklagen, anschuldigen, anzuschuldigen, beschuldigen, anschlagen, bewerten, einschätzen, schätzen, veranschlagen, werten, abgrenzen, angeben, bestimmen, bezeichnen, entscheiden, zeichnen, drängen, schieben, stecken, stoßen, erteilen, geben, hergeben, kredenzen, langen, nennen, reichen, servieren, überreichen, verabfolgen, verbringen, vorsetzen, bestreiten, beziehen, verkleiden, gestalt, haltung, körperhaltung, lage, positur, statur, stellung, verhalten, aufstellen, gestellt, hinstellen, spendieren, aufopfern, einweihen, opfern, zusetzen, fällen, gestürzt, niederschlagen, niederwerfen, anordnung, situation, staat, stand, standort, umstand, verfassung, zustand, amt, anstellung, anwendung, dienst, werk, anbieten, beantragen, vorschlagen, aufhören, beenden, enden, verkehren, höher, überragen, übersteigen, übertreffen, übertrumpfen, überwinden, beimessen, holen, zurückbringen, anlage, unterbringung, akt, aktion, angelegenheit, anliegen, ding, fall, geschichte, handlung, kram, problem, tat, wirkung, abführen, bringen, heranziehen, herbeischaffen, kommen, zuziehen, global, weltweit, besteuern, foltern, gefoltert, quälen, behaupten, bestätigen, versichern, versprechen, vorgeben, zusichern, aufklären, dolmetschen, erklären, erläutern, interpretieren, übersetzen, übertragen, verdolmetschen, vorschützen, zurückführen, gestaucht, gestoßen, hauen, prallen, schlagen, besänftigen, lindern, stillen, trösten, beruhigen, beschwichtigen, anberaumen, aussetzen, erschlagen, schlachten, töten, totschlagen, umbringen, abriss, gerippe, grundregel, grundriss, plan, skelett, skizze, umriss, einstellung, bekräftigen, rollen, wickeln, zusammenrollen
класти на німецький »
Словник: данська
Переклади: tilegne, definere, jordisk, ærende, affære, anliggende, arbejd, arbejde, bedrift, butik, forretning, handel, interesse, job, opgave, rente, sag, sak, forvaltning, kant, ledelse, linie, linje, mode, retning, streg, tendens, tilbøjelighed, vej, lægge, sætte, stille, benytte, bar, nøgen, opdage, anklage, bebrejde, belaste, beskylde, laste, agte, agtelse, bedømme, beskatte, respekt, vurdere, afgøre, befæste, beslutte, bestemme, betegne, dytte, skæve, skubbe, støde, betjene, gi, give, tjene, holdning, stilling, byde, ofre, tilbyde, vie, forfatning, kår, provins, stat, staten, status, sted, tilstand, bestilling, embede, jobbe, værk, foreslå, frembyd, ophøre, overgå, overstige, aktion, årsag, grund, handling, mål, prik, punkt, tilfælde, ting, tingest, bringe, hente, medføre, global, jorden, univers, verden, profan, verdslig, evaluere, taksere, dunke, forsikre, påstå, sikre, forklare, fortolke, oversætte, oversatte, tolke, tyde, banke, ramme, slå, berolige, tyst, pris, dræbe, ødelægge, skelet, skitse, udkast, beskæftigelse, rulle, sno
класти на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: consagrar, dedicar, definir, mundano, temporal, terrenal, terrestre, asunto, caso, cosa, interés, negocio, ocupación, quehacer, tarea, tienda, trabajo, administración, camino, curso, dirección, gestión, giro, orientación, rumbo, tendencia, acostar, aplicar, asentar, colocar, poner, recostar, situar, tenderse, cubrir, tapar, echar, imponer, infligir, corito, denudar, desabrigar, descubrir, desnudar, desnudo, acriminar, acusar, culpar, incriminar, inculpar, apreciar, avaluar, calificar, cotizar, estimar, evaluar, preciar, tasar, valorar, decidir, decidirse, delinear, describir, designar, determinar, fijar, formular, precisar, apretar, empujar, impeler, meterse, alargar, citar, dar, donar, regalar, montar, revestir, impulsar, actitud, ademán, empaque, estatura, porte, postura, presencia, situación, posar, bendecir, sacrificar, abatir, derribar, tumbar, asiento, condición, estación, estado, exposición, paraje, posición, ubicación, afán, curro, empleo, faena, fatiga, labor, menester, obra, ofrecer, proponer, proponerse, sugerir, cesar, adelantar, aventajar, descollar, exceder, prevalecer, rebasar, sobrar, sobrepujar, superar, achacar, asignar, atribuir, imputar, traer, colocación, distribución, acción, causa, cuestión, demanda, hecho, objeto, coger, llevar, global, mundanal, mundial, mundo, tierra, universal, universo, laico, profano, secular, seglar, calcular, valorizar, atontar, martirizar, torturar, afirmar, alegar, asegurar, aseverar, pretender, sostener, esclarecer, excusar, explicar, exponer, interpretar, traducir, golpear, zumbar, adormecer, aligerar, aliviar, apaciguar, aquietar, calmar, desalterar, dulcificar, mitigar, amainar, aplacar, atemperar, cicatrizar, entibiar, pacificar, serenar, sosegar, templar, tranquilizar, coste, importe, precio, valuar, delimitar, destinar, marcar, nombrar, señalar, acochinar, asesinar, atronar, fulminar, matar, matarse, boceto, bosquejo, compendio, contorno, croquis, derredor, esbozo, esqueleto, silueta, trazo, adoptar, aprobar, confirmar, declarar, ratificar, validar, arrollar, enrollar, ensortijar, ovillar
класти на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: consacrer, dédicacer, dédier, définir, mondain, temporel, terrestre, affaire, boutique, business, fonds, intérêt, négoce, travail, aplomb, chemin, codirection, destination, direction, ligne, part, sens, tendance, travers, appliquer, encuver, mettre, placer, pondre, poser, postposer, rappliquer, remettre, reposer, couvrir, napper, entasser, imbriquer, interférer, marger, superposer, découvrir, dénuder, dépouiller, accuser, charger, imputer, incriminer, inculper, apprécier, coter, critiquer, estimer, évaluer, jauger, priser, taxer, décider, désigner, déterminer, établir, fixer, identifier, indiquer, qualifier, pousser, donner, servir, lambrisser, pommeler, poudroyer, recouvrir, revêtir, tapisser, bousculer, crosser, enfoncer, impulser, solliciter, allure, antipatriotisme, attitude, carrure, dégaine, maintien, position, posture, stature, tenue, ériger, opposer, replacer, situer, bénir, dévouer, diviniser, sacrer, sacrifier, vouer, atterrer, coucher, foudroyer, jeter, assiette, condisciple, emplacement, état, exposition, gisement, imposition, pose, remise, site, situation, besogne, boulot, emploi, herschage, labeur, ouvrage, salariat, tâche, turbin, présenter, proposer, suggérer, cesser, dépasser, devancer, excéder, primer, suprême, surmonter, surpasser, attribuer, amener, ramener, traduira, dissémination, espacement, implantation, installation, action, cause, chose, fait, point, problème, question, sujet, apporte, monde, mondial, terre, univers, lai, laïque, profane, séculier, ventiler, martyriser, supplicier, torturer, choquer, cogner, trinquer, affirmer, alléguer, assurer, maintenir, prétendre, excuse, excuser, expliquer, interpréter, traduire, translater, attiger, férir, frapper, heurter, percuter, taper, tomber, toquer, adoucir, apaiser, calmer, lénifier, soulager, calmir, déchagriner, désénerver, désenvenimer, pacifier, rasséréner, rassurer, tempérer, tranquilliser, estime, prix, assigner, marquer, nommer, assassiner, assommer, égorger, immoler, occire, tuer, zigouiller, aide-mémoire, aperçu, aperçue, cadre, charpenter, compendium, contour, contournement, croquis, délinéament, délinéation, ébauche, esquisse, galbe, linéament, osseuse, profil, silhouette, squelette, tracé, trait, occupation, approuver, avouer, confirmer, entériner, ratifier, sanctionner, valider, carguer, enrouler, plier, pommer, recoquiller, roule, rouler, taponner, tortiller
класти на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: dedicare, definire, materiale, mondano, temporale, terreno, terrestre, affare, bottega, caso, faccenda, fatto, frutto, impresa, interessamento, interesse, lavoro, mansione, negozio, cammino, direzione, guida, lenza, linea, riga, rigo, senso, tendenza, trend, appoggiare, collocare, coricarsi, mettere, piazzare, porre, posare, riporre, sdraiarsi, applicare, imporre, sovrapporre, brullo, denudare, disadorno, nudo, accusare, addebitare, caricare, incolpare, incriminare, tacciare, accertare, apprezzare, calcolare, conto, quotare, stima, stimare, valutare, decidere, deliberare, determinare, fissare, qualificare, risolvere, gettare, sospingere, spingere, dare, impartire, porgere, servire, somministrare, coprire, ricoprire, rivestire, ficcare, pigiare, spintonare, atteggiamento, contegno, intenzione, portamento, posa, posizione, consacrare, sacrificare, abbattere, circostanza, collocazione, postazione, sito, situazione, ubicazione, impiego, incarico, incombenza, occupazione, opera, travaglio, uso, presentare, proporre, suggerire, cessare, finire, smettere, eccedere, oltrepassare, passare, sormontare, sorpassare, superare, ascrivere, assegnare, attribuire, disposizione, azione, cagione, causa, commissione, cosa, coso, effetto, materia, problema, punto, quesito, questione, ragione, portare, gente, globale, mondiale, mondo, terra, universo, laico, profano, tormentare, torturare, battere, picchiare, urtare, affermare, asserire, assicurare, pretendere, interpretare, scusa, spiegare, tradurre, acchiappare, bussare, colpire, cozzare, investire, percuotere, schiantarsi, sfasciare, acquietare, alleviare, ammansire, attutire, calmare, pacare, smorzare, sopire, abbonacciare, calmarsi, lenire, pacificare, placare, rassicurare, tranquillizzare, pregio, prezzo, destinare, ammazzare, assassinare, uccidere, abbozzo, bozza, contorno, figura, profilo, scheletro, schizzo, assunzione, approvare, avvalorare, concedere, confermare, omologare, ratificare, varare, avvolgere
класти на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: tilegne, definere, jordisk, ærende, affære, anliggende, arbeid, bedrift, butikk, forretning, handel, interesse, rente, sak, forvaltning, kant, lei, linje, retning, riktning, samfunnsfag, studieretning, tendens, betona, legge, sette, dekke, tekke, pålegge, bar, blotta, kal, naken, anklage, bebreide, belaste, beskylde, laste, aktelse, bedømme, beskatte, respekt, verdsette, vurdere, bestemme, betegne, dytte, knuffa, skubbe, skyve, betjene, gi, tjene, utpeke, bekle, belegge, knuffas, holdning, stilling, hengi, ofre, oppofre, vie, beliggenhet, forfatning, kår, situasjon, staten, status, sted, tilstand, beskjeftigelse, bestilling, jobb, kroppsarbeid, oppgave, sysselsetting, foreslå, fremby, sluta, overgå, overstige, overtreffe, tillegge, ærend, årsak, gærning, gjøremål, handling, mål, poeng, punkt, tilfelle, ting, tingest, bringa, hente, medføre, global, verden, profan, verdslig, evaluere, skatt, taksere, dunke, bekrefte, forsikre, hevde, påstå, sikre, fortolke, oversette, tolke, tyde, banke, ramme, slå, støta, støte, berolige, lindra, myldra, trøsta, blidka, lugn, lunna, stilla, tyst, pris, drepe, slakte, beinrangel, omriss, riss, skisse, utkast, rulle, sno
класти на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: посвящать, определять, земной, мирской, дело, интерес, работа, направление, руководство, тенденция, управление, класть, накрывать, накладывать, налагать, обнажать, оголять, инкриминировать, обвинять, оценивать, квалифицировать, назначать, называть, решать, пихать, толкать, давать, подавать, покрывать, подталкивать, осанка, отношение, положение, поставить, проставить, жертвовать, освящать, приурочивать, повалить, возложение, место, местоположение, состояние, уложение, задание, задача, труд, предлагать, советовать, переставать, обгонять, превышать, приписывать, приводить, размещение, расположение, действие, истечение, поступок, сводить, вселенная, вселенский, всемирный, мир, мировой, светский, попытать, пытать, твердить, утверждать, объяснять, переводить, растолковывать, вдарить, приударить, ударить, облегчать, смирять, успокаивать, расценивать, стоимость, убивать, остов, очерк, очертание, план, силуэт, схема, эскиз, занятость, трудоустройство, ратифицировать, утвердить, мотать, свертывать, свёртывать, свивать, сворачивать, скатывать, сматывать
класти на російською »
Словник: шведському
Переклади: dedicera, världslig, affär, angelägenhet, ärende, bedrift, intresse, ränta, håll, kant, retning, riktning, betona, lägga, belägga, bar, blotta, kal, naken, nödtorftig, anlage, beskylla, aktning, bedöma, respekt, taxera, uppskatta, värdera, värdering, bestämma, knuffa, skeve, knuffas, attityd, hållning, holding, ställning, ställa, kår, läge, placering, situation, anställning, arbete, jobb, plats, syssla, erbjuda, föreslå, sluta, gärning, mål, sak, apportera, avhämta, bringa, hämta, belevad, berest, global, profan, skatt, tortera, påstå, stadfästa, översätta, dänga, smälla, stöta, lindra, mildra, trösta, blidka, lugn, lugna, stilla, stillsam, tyst, anvisa, siluett, sketch, skiss, utkast, arbeit, sysselsättning, sno, veckla
класти на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: адкрываць, знаёміць, інфармаваць, расказваць, устанаўліваць, людскі, інтарэс, крама, лава, увага, кідаць, ліць, сыпаць, заставаць, лавіць, накрывацца, накрываць, накладаць, накладваць, вынімаць, раскрываць, абвінавачваць, ацэньваць, пхаць, пхнуць, штурхаць, аддаваць, аддаць, даваць, падаваць, засцілаць, крыць, пакрываць, пастава, асвячаць, ахвяроўваць, паваліць, месцазнаходжанне, работа, прапаноўваць, пакідаць, пераставаць, сціхаць, перавышаць, дадаваць, прыпісваць, прыводзіць, рэльеф, размяшчэнне, зямля, свецкі, сусветны, сьвет, мучыць, прабаваць, спрабаваць, дзяўбці, завучваць, паўтараць, угрунтоўваць, умацоўваць, усталёўваць, пераводзіць, перевадзiць, выцяць, стукнуць, заспакойваць, суцішаць, сцішаць, сцішваць, усыпаць, знішчаць, нішчыць, прыбіваць, прыгнятаць, абрыс, занятасць
класти на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: omistaa, vihkiä, määritellä, ajallinen, maallinen, asia, etu, intressi, kauppa, liikeasia, myymälä, puoti, pyyde, seikka, toimi, työ, johto, johtokunta, ohjaus, suunta, taipumus, tendenssi, asettaa, panna, sijoittaa, sovelluttaa, alaston, paljas, paljastaa, syyttää, arvioida, harkita, laskea, pitää, taksoittaa, määrätä, päättää, ajaa, lykätä, pukata, työntää, antaa, ojentaa, peittää, suojata, asenne, asento, esiintyminen, kanta, käytös, ryhti, kaataa, syöstä, asema, asianlaita, kohta, kunto, olo, tila, tilanne, valtio, askare, homma, käyttäminen, paikka, tehtävä, teos, työnteko, virka, ehdottaa, esitellä, ohittaa, voittaa, ylittää, kysymys, teko, toiminta, vaikutus, noutaa, viedä, kansa, maailma, maallikko, arvostaa, kiduttaa, piinata, suojella, taata, väittää, vakuuttaa, varmistaa, kääntää, puolustaa, selittää, tulkita, huojentaa, lieventää, hillitä, lepyttää, arvo, hinnoitella, hinta, nimetä, surmata, tappaa, harjoitelma, kaavailu, luonnos, luuranko, ammatti, hyväksyä, vahvistaa, varmentaa, kääriä, keriä
класти на фінською »
Словник: португальськи
Переклади: consagrar, dedicar, oferecer, votar, definir, lego, mundano, temporal, terrestre, armazém, assunto, caso, coisa, integres, interesse, juro, loja, negocio, negócio, quedar, tarefa, trabalho, venda, administração, administrais, curso, direcção, directo, gerência, gestão, giro, sentido, tendência, acostar, aplicar, colocar, incluir, meter, pôr, situar, infligir, usar, descobrir, desnudo, despido, nu, acusar, arguir, culpar, denunciar, incriminar, inculpar, ajuizar, apreciar, avaliar, estimar, orçar, taxar, valorar, decidir, deliberar, designar, determinar, dirimir, fixar, empurrar, impelir, alargar, citar, dar, entregar, ministrar, regalar, cobrar, cobrir, recorrer, revestir, impedir, altura, atitude, cláusula, estatura, porte, postura, apostar, dispondes, empinar, erigir, estacionar, posar, sacrificar, santificar, derribar, circunstancia, circunstância, condição, desarreigo, estado, pararei, posição, sítio, situação, carga, cometido, emprego, empreitada, emprestada, falena, labor, obra, ocupação, ocupais, ofício, tarifa, incutir, sugerir, cessar, exceder, passar, rebarbar, sobrar, sobrepujar, superar, suplantar, ultrapassar, assinar, atribuir, imputar, realce, aquartelamento, colocaria, acabo, acção, causa, cosa, demanda, questão, trazer, global, laicismo, laico, mundial, mundo, universal, universo, profano, secular, selar, valorizar, martirizar, torturar, afirmar, alegar, assegurar, asseverar, confirmar, pretender, sancionar, entender, esclarecer, explicar, interpretar, traduzir, golpear, surgir, adormecer, aligeirar, aliviar, aquietar, consolar, mitigar, amainar, aplacar, calmar, cicatrizar, pacificar, serenar, tranquilizar, cotizar, importe, preço, rasar, assinalar, destinar, marcar, nomear, assassinar, matar, bocejo, bosquejo, contorno, croquis, esboço, esqueleto, professorado, adoptar, aprovar, declarar, ratificar, validar
класти на португальськи »
Словник: польському
Переклади: dedykować, definiować, doczesny, interes, kierunek, kłaść, nakrywać, nakładać, obnażać, obwiniać, oceniać, określać, pchać, podawać, pokrywać, popychać, postawa, postawić, poświęcać, powalić, położenie, praca, proponować, przestawać, przewyższać, przydomowy, przypisywać, przyprowadzać, reliktowy, rozmieszczenie, sprawa, sprowadzać, światowy, świecki, szacować, torturować, trącać, twierdzić, tłumaczyć, uderzyć, uśmierzać, uspokajać, wybity, wyceniać, wyznaczać, zabijać, zarys, zatrudnienie, zatwierdzać, zwijać
класти на польському »
Словник: словацькою
Переклади: definovať, záujem, smer, atribút, úľava, schváliť
класти на словацькою »
Словник: грецьки
Переклади: γήινος, δουλειά, ενδιαφέρον, μαγαζί, τόκος, υπόθεση, κατεύθυνση, μόδα, ροπή, τάση, ξαπλώνω, βάζω, εφαρμόζω, γυμνός, κατηγορώ, αξιολογώ, εκτίμηση, εκτιμώ, υπολογίζω, αποφασίζω, σπρώχνω, δίνω, μπήγω, στάση, συμπεριφορά, θυσία, ρίχνω, κατάσταση, κράτος, τοποθεσία, εργασία, προτείνω, ξεπερνώ, αναθέτω, αποδίδω, τοποθέτηση, δράση, θέμα, φέρνω, κόσμος, βεβαιώνω, ερμηνεύω, μεταφράζω, χτυπώ, ανακουφίζω, κατευνάζω, σβήνω, τιμή, ορίζω, δολοφονώ, σκοτώνω, περίγραμμα, σκιαγράφηση, σκίτσο, επιβεβαιώνω, επιδοκιμάζω, επικυρώνω
класти на грецьки »
Словник: албанською
Переклади: interes, zbatoj, fajësoj, shtat, gjendje, shtet, detyrë, punë, vepër, veprim, sjell, botë, shuaj, qetësoj, çmim, skelet
класти на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: дело, лихва, магазин, работа, сделка, търговия, направление, тенденция, отношение, поведение, задача, занятие, труд, повод, вселена, земя, мир, превеждам, цена, ценност, очертание, скелет, занимание
класти на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: afäär, amet, huvi, intress, töö, kalduvus, suund, asetama, alasti, paljas, süüdistama, tõukama, andma, asukoht, asi, küsimus, tegu, tooma, maailm, seletama, tõlkima, hind, mõrvama, tapma, skits
класти на естонською »
Словник: хорватському
Переклади: afera, biznis, interes, kamata, posao, radnja, stvar, zanimanje, pravac, smjer, staviti, goli, otkriti, gurati, položaj, rast, posvetiti, oboriti, držanje, država, mjesto, situacija, smještaj, stanje, djelo, rad, služba, zadatak, zaposlenje, akcija, svijet, tvrditi, objasniti, ublažiti, umiriti, cijena, ubiti, pregled, skelet, skica, potvrditi
класти на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: dolog, érdek, ügy, ügylet, üzlet, fektet, fektetni, helyezni, tenni, teríteni, becsül, értékel, értékelni, megállapítani, meghatározni, megszabni, lökdösődik, tolakodni, átad, lökdös, helyzet, póz, állít, meghív, áldozat, feláldozni, elhelyezés, fekvés, munka, ajánl, ajánlgat, abbahagy, elkelni, hasznosnak, hozzáírni, eljuttat, odahozni, odavezetni, megkönnyebbülés, cselekmény, kérdés, részvény, elvezet, evilági, világ, beavatatlan, laikus, világi, saccol, kínoz, kínzás, állítani, kijelenteni, alibi, fordít, fordítani, kimagyaráz, máshollét, tolmácsolni, beleüt, elsodor, enyhíteni, lecsillapítani, megnyugtatni, nyugszik, kijelöl, agyonütni, agyonverni, áttekintés, csontváz, kontúr, körvonal, vázlat, alkalmazás, állás, foglalkozás, foglalkoztatás, elfogad, felcsavar, göndör, összecsavar, összesodor, összeteker, összetekeredik
класти на угорською »
Словник: литовською
Переклади: darbas, istorija, palūkanos, profesija, tarnyba, užduotis, kryptis, polinkis, tendencija, vadyba, nuogas, duoti, padėtis, valstybė, vieta, triūsas, daiktas, dalykas, reikalas, veiksmas, pasaulis, visata, žemė, kaina, eskizas, griaučiai, karkasas, škicas
класти на литовською »
Словник: румунською
Переклади: afacere, chestiune, magazin, direcţie, pune, aplica, evalua, atitudine, înfăţişare, poziţie, situaţie, stare, stat, muncă, acţiune, caz, problemă, mondial, bate, afirma, asigura, linişti, ucide
класти на румунською »
Словник: словенії
Переклади: služba, trgovina, smer, postaviti, dati, delo, naloga, primer, prinesti, svet, pojasniti, cena, naris
класти на словенії »

Пов'язані слова

класти плитку, класти зуби на полицю, класти край, класти чи ложити, класти зуби на полицю фразеологізм, класти зуби на полицю синоніми, класти зуби на полицю значення, класти ламінат, класти плитку ціна, класти бруківку