slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: прямий

Словник: англійська прямий
Переклади: awfully, badly, dismally, greatly, lot, many, much, plenty, seriously, sorely, too, very, bellicose, belligerent, combative, fighting, military, warlike, acute, astute, brainy, bright, clever, cute, incisive, keener, luminous, mercurial, nimble, penetrating, perspicacious, quick, quick-witted, rapid, sagacious, sharp, sharp-witted, shrewd, smart, spry, swift, versatile, witty, supple, light-footed, absolute, bare, blank, chaste, clean, clearer, fine, limpid, natty, neat, net, orderly, pure, purge, sanitary, sheer, snowy, solid, spick, spotless, spotlessly, straight, tidied, tidy, unalloyed, virginal, bloke, chap, creature, fellow, guy, human, man, prodigy, simple, bouncing, bouncy, brisk, energetic, nervy, pithy, snappy, vigorous, wholehearted, clear, evident, patented, calm, even, flat, glib, glossy, oily, plain, sleek, slick, smooth, flagrant, flaring, flashy, garish, gaudy, glaring, grievous, gross, vivid, abundantly, brightly, clearly, distinctly, glare, light, lightly, professedly, serenely, transparently, beaming, blond, blonde, brilliant, clean-cut, explicit, fair, hell, intelligible, lucid, luculent, pale, perspicuous, self-explanatory, serene, unequivocal, apparent, bald, forthright, manifest, open, overt, patent, plump, public, transparent, unclassified, quadrille, amend, fix, mend, patch, rectify, redress, refit, remedy, repair, retrieve, undeceive, directly, forthwith, immediately, incontinently, instantaneously, instantly, offhand, off-hand, straightaway, straightway, cut-and-dried, obvious, unmistakable, adequate, applicable, apposite, appropriate, apt, become, befit, conformal, congenial, convenient, correct, corresponding, decorous, desirable, duct, eligible, enough, equal, fit, good, homologous, opportune, pertinent, relevant, right, seemly, suitable, suited, timely, blaze, blazing, camp-fire, fire, firing, glow, gunfire, lit, character, dropout, hedger, individual, person, persona, stinger, stunner, piano, cheerful, good-humoured, jocund, jocundity, jolly, sunny, sunshiny, graceful, successful, valid, accurate, important, legitimate, legitimize, normal, regular, trim, authority, copyright, dharma, franchise, freedom, law, legal, principle, statute, title, honest, recto, righteous, right-hand, upright, virtuous, fast, speed, rectangle, straighten, artless, austere, blunt, direct, easy, erect, frugal, homely, homespun, inartificial, plumb, rustic, sheepish, simpleminded, simple-minded, straightforward, unaffected, unlearned, unsophisticated, benefit, charter, chartering, liberty, prerogative, privilege, active, attainable, entity, practical, real, realizable, viable, resolute, flatland, evened, level, moiety, peer, peered, same, steady, tantamount, actuality, fact, reality, verity, coy, humble, humbler, lowly, modest, retiring, sparer, unassertive, unassuming, unobtrusive, unostentatious, unpretentious, equity, fairer, fairness, justice, justness, rightfulness, assertive, assertiveness, categorical, decided, decisive, declared, definitive, drastic, emphatic, firm, insistent, outright, peremptory, pointed, positive, resolved, stable, department, kiosk, newsstand, stall, stand, bed, column, doorpost, gantry, prop, rack, stanchion, standard, appertain, apropos, beseeming, congruent, due, expedient, fitting, propos, seasonable, bluff, bona-fide, candid, devout, downright, frank, franked, free-spoken, genuine, guileless, heartfelt, heart-felt, heartiest, heart-to-heart, hearty, ingenuous, man-to-man, natural, openhearted, open-hearted, outspoken, round, sincere, unreserved, advisable, condign, consequential, equitable, just, justifiable, justified, plausible, rank, rightful, becoming, facial, candour, earnestness, honesty, integrity, rectitude, torrential, churchgoer, constant, faithful, liege, loyal, loyally, retentive, stalwart, stanch, staunch, sworn, tenacious, tried, true, true-blue, trusty, veridical, ahead, franking, point-blank, slap, squarely, straightened, felicitous, incident, proper, way, hale, healthful, healthy, husky, robust, salubrious, salutary, sound, upstanding, virile, wholesome, acerbic, alert, alive, breezy, high-spirited, jaunty, lively, lusty, perky, playful, sprightly, accustomed, customary, habitual, mere, ordinary, usual, wonted, realistic, vital, animate, crisp, crispy, gay, high, live, livestock, living, mobile, tableau, vivacious, warm
прямий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: hodně, mnohem, mnoho, plno, silně, tuze, úplně, velice, velmi, bojechtivý, bojový, útočný, bystrozraký, bystrý, chytrý, čilý, čiperný, duchaplný, důvtipný, hbitý, inteligentní, jasný, jemný, lstivý, mrštný, příkrý, prudký, rychlý, šikovný, spádný, vtipný, zchytralý, živý, čistý, cudný, holý, nefalšovaný, netto, obnažený, pravý, průsvitný, průzračný, ryzí, chlap, člověk, humánní, lidský, manžel, muž, mužský, šašek, energický, rázný, účinný, evidentní, očividný, patrný, samozřejmý, zjevný, zřejmý, hladký, jednoduchý, lahodný, mělký, naleštěný, plochý, rovný, tichý, uhlazený, hrubý, jasně, křiklavý, nápadný, světlý, světlo, zřetelně, bledý, blondýn, čirý, explicitní, jasno, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, skvělý, srozumitelný, světlovlasý, veselý, výslovný, zřetelný, nechráněný, nepokrytý, neskrývaný, obecenstvo, obecní, otevřený, prohlášení, publikum, upřímný, veřejnost, veřejný, volný, čtverylka, látat, nahradit, napravit, obnovit, opravit, opravovat, slátat, spravit, spravovat, upravit, vyspravit, zašít, bezprostředně, hned, ihned, neprodleně, okamžitě, vzápětí, zdánlivý, adekvátní, dobře, dobrý, hodný, laskavý, milý, náležitý, notný, obratný, odpovídající, oprávněný, patřičný, pěkný, platný, pořádný, poslušný, přesný, přiměřený, příslušný, řádný, slušný, souhlasný, spravedlivý, správný, trefný, včasný, velký, vhodný, výhodný, zdravý, značný, zrovna, krb, oheň, ohniště, palba, plamen, požár, střelba, topeniště, zápal, figura, jedinec, jednotlivec, osoba, osobnost, postava, klavír, radostný, bezvadný, korektní, kolmý, normální, pravidelný, regulérní, řeholní, nárok, pravice, právo, pravomoc, přímo, přímý, zákon, čestný, legitimní, počestný, poctivý, rozumný, spolehlivý, svislý, zákonitý, zákonný, zpříma, rychle, obdélník, pravoúhelník, napřímit, narovnat, rovnat, usměrňovat, vyrovnat, bezelstný, naivní, neohrabaný, otevřeně, přirozený, prostý, rovně, rovnou, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, venkovský, vesnický, privilegium, prospěch, výsada, praktický, reálný, skutečno, skutečný, věcný, odhodlaný, rozhodný, nížina, pláň, plocha, rovina, rovinný, stejný, sudý, vyrovnaný, aktualita, pravda, decentní, nesmělý, nízký, opatrný, ostýchavý, plachý, pokorný, stydlivý, zdrženlivý, rovnost, slušnost, spravedlnost, jistý, kladný, nezlomný, ostrý, pevně, pevný, pozitiv, pozitivní, průbojný, rozhodnutý, rozhodující, směrodatný, souhlasící, určitý, stánek, podpěra, stojka, stožár, relevantní, shodný, účelný, kruh, kruhový, kulatý, naturální, nelíčený, nevinný, okrouhlý, opravdový, přírodní, učiněný, vrozený, důvodný, pravděpodobný, právoplatný, lícní, slušivý, čestnost, počestnost, poctivost, přímost, správnost, upřímnost, věřící, věrný, vlastní, blahodárný, důkladný, hřmotný, pravoplatný, silný, svěží, zdatný, bdělý, bujarý, bujný, křepký, ostražitý, poplach, svižný, žijící, běžný, obvyklý, obyčejný, pouhý, zvyklý, vitální, životní, aktivní, činný, kvapný, vytrvalý
прямий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: bedeutend, bestens, hoch, höchst, ordentlich, schrecklich, sehr, überaus, viel, angriffslustig, gefechtsmäßig, kämpferisch, aufgeweckt, behände, geistreich, hurtig, intelligent, klug, rasch, reißend, scharfsinnig, schlau, schnell, flink, akkurat, bloß, deutlich, frisch, gediegen, genau, hell, keusch, klar, lauter, nett, pur, rein, reinlich, reproduzierbar, sauber, säuberlich, schier, züchtig, besserwisser, einzelperson, individuum, mann, mannsbild, mensch, person, energisch, kräftig, nachdrücklich, straff, tatkräftig, augenscheinlich, ersichtlich, offenbar, eben, flach, glatt, mild, platt, reibungslos, schlicht, auffällig, grell, krass, licht, aufklären, blond, eindeutig, einleuchtend, heiter, helllicht, mondhell, sinnfällig, übersichtlich, verständlich, eklatant, geöffnet, offen, offenkundig, offensichtlich, quadrille, ausbessern, reparieren, wiedergutmachen, wiederherstellen, augenblicklich, gleich, schnurstracks, sofort, sogleich, unverzüglich, ausgesprochen, bar, scheinbar, schlagend, selbstverständlich, sichtbar, adäquat, angebracht, angemessen, bequem, entsprechend, entsprechenden, entsprechender, gebührend, geeignet, passend, recht, sachdienlich, sachgemäß, tauglich, zweckdienlich, zwecklos, zweckmäßig, brand, feuer, feuerstelle, flamme, glut, lohe, einzelwesen, klavier, pianino, piano, froh, fröhlich, lustig, sonnig, ungetrübt, vergnügt, korrekt, richtig, zutreffend, gewöhnlich, normal, regelmäßig, regelrecht, regulär, anrecht, gesetz, jura, jus, vorkauf, ehrenhaft, ehrlich, gerade, legitim, rechte, rechtschaffen, redlich, baldig, geschwind, hastig, schleunig, rechteck, strecken, aufrecht, bäuerlich, direkt, einfach, einfältig, geradewegs, ländlich, schlichten, simpel, unmittelbar, freiheit, gewinn, privileg, vorratskammern, vorrecht, vorteil, vorzugsrecht, echt, real, reell, wahr, resolut, ebene, ausgeglichen, egal, gleichen, gleichmäßig, gegebenheit, realität, wirklichkeit, anspruchslos, bescheiden, demütig, genügsam, klein, knapp, schüchtern, gerechtigkeit, justiz, bestimmt, entscheidend, entschieden, entschiedener, stand, gestell, stände, ständer, gelegen, schicklich, arglos, aufrichtig, ernstlich, fein, freimütig, kreisförmig, kreisrund, naiv, offenherzig, ringförmig, rund, unverhohlen, wahrhaft, billig, gerecht, kleidsam, ehrlichkeit, geradheit, rechtschaffenheit, redlichkeit, anhänglich, getreu, naturgetreu, treten, treu, förmlich, geradeaus, geradezu, eigen, eigentlich, einschlägig, rechts, zuständig, bekömmlich, gesund, heil, robust, stark, wohl, lebend, lebendig, lebhaft, munter, rüstig, wach, gemein, gewohnheitsmäßig, ordinär, üblich, lebenswichtig, aktiv, rege, wirksam
прямий на німецький »
Словник: данська
Переклади: mange, megen, meget, ordentlig, særlig, svært, blank, dreven, fiks, flink, gløgg, hurtig, intelligent, ivrig, kvik, list, livlig, lur, rask, skarp, skarpsindig, slug, smart, vittig, absolut, ærbar, klar, kysk, lødig, lys, nøgen, proper, pur, ram, ren, fyr, individ, mand, menneske, menneskelig, energisk, handlekraftig, flad, flydte, glat, har, jævn, let, rak, gild, levende, spraglet, netto, tydelig, belysning, bleg, blond, distinkt, genial, gren, gusten, oplagt, soleklar, indlysende, offentlig, synlig, flikke, reparere, rette, bums, nu, straks, omgående, selvfølgelig, behørig, dygtig, egentlig, egnet, fair, frisk, god, korrekt, passende, ret, retfærdig, rigtig, sømmelig, tilbørlig, bål, brand, flamme, ild, lyse, dødelig, person, klaver, piano, glad, lystig, just, fast, normal, regelmæssig, regulær, berettigelse, forrette, jus, lag, lige, lov, myndighed, rettighed, statutter, ærlig, høre, rank, real, redelig, fart, fort, hastig, hurtigt, snar, rektangel, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, ordinær, primitiv, rakt, rat, simpel, tvær, umiddelbar, prærogativ, privilegium, reelle, virkelig, bestemt, rådig, resolutte, plan, slette, ens, fluat, link, realitet, virkelighed, beskeden, låg, ringe, definitiv, kategorisk, positiv, barak, bås, stativ, rimelig, ægte, frimodig, inder, inderlig, naturlig, rund, billig, nøjagtig, nøjagtigt, præcis, ærlighed, tro, trofast, egen, karsk, kry, robust, sund, alarm, alert, rørig, almindelig, banal, gemen, sædvanlig, vanlig, levestandard, aktiv, munter, valken, virksom
прямий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: mucho, muy, agudo, astuto, despejado, inteligente, ligero, lince, listo, perspicaz, pronto, rápido, sagaz, veloz, vivo, presto, aseado, calvo, cándido, casto, claro, curioso, fino, límpido, limpio, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, pulcro, puro, seco, terso, virginal, hombre, humano, varón, activo, brioso, enérgico, resuelto, vigoroso, evidente, obvio, escurridizo, igual, liso, llano, plano, suave, brillante, craso, llamativo, claridad, expresamente, comprensible, definido, distinto, expreso, inequívoco, inteligible, lámpara, luz, patente, raso, redondo, rubio, sereno, descubierto, manifiesto, cuadrilla, arreglar, componer, enmendar, rehacer, remendar, reparar, zurcir, ahora, enseguida, inmediatamente, mismo, seguida, aparente, indudable, palpable, acertado, acomodado, adecuado, apropiado, calificado, competente, conveniente, correspondiente, decente, idóneo, nacido, oportuno, propio, tempestivo, fuego, incendio, llama, llamarada, lumbre, aljibe, chicharrón, individuo, persona, personaje, piano, alegre, apacible, jovial, correcto, corriente, normal, regular, derecha, derecho, ley, precepto, recto, diestro, entero, honesto, honrado, íntegro, leal, probo, aprisa, deprisa, rectángulo, corregir, desarrugar, enderezar, enderezarse, extender, rectificar, austero, directamente, directo, franco, ingenuo, rústico, seguido, sencillo, simple, sincero, vulgar, exclusiva, privilegio, efectivo, positivo, real, realizable, decidido, campaña, llana, llanura, pampa, plana, planicie, par, parejo, semejante, actualidad, realidad, comedido, frugal, humilde, modesto, módico, pequeño, púdico, tímido, equidad, justicia, afirmativo, asertivo, categórico, decisivo, determinado, perentorio, puesto, poste, expediente, pertinente, abierto, campechano, veraz, verdadero, ajustado, cabal, equitativo, justo, facial, decoro, honestidad, honradez, integridad, probidad, rectitud, confidente, devoto, fiel, debido, decoroso, bueno, católico, fuerte, robusto, salubre, saludable, sano, sólido, tieso, ágil, alarma, alerta, avispado, despabilado, despierto, flamenco, viviente, común, habitual, ordinario, usual, vital, animado, caluroso, expresivo, vívido
прямий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: beaucoup, bien, bougrement, fort, grandement, joliment, singulièrement, très, combatif, astucieux, intelligent, perspicace, sagace, torrentueux, prompt, rapide, chaste, clair, dénudé, éthéré, lampant, monde, net, propre, puceau, pur, sec, vierge, argus, entendeur, homme, humain, mec, nasilleur, opiomane, énergique, évident, doux, lisse, plain, plat, poli, satin, uni, criard, grossier, tapageur, tranché, vif, voyant, clairement, formellement, intelligiblement, lucidement, nettement, apparent, blond, compréhensible, distinct, éclatant, explicite, extralucide, gai, intelligible, limpide, lucide, lumière, pâle, serein, toile, déclaré, esprit, manifeste, ostensible, ouvert, patent, public, quadrille, caréner, compenser, corriger, dépanner, raccommoder, raccoutrer, radouber, rafistoler, rajuster, ramender, rapiécer, régénérer, rempiéter, réparer, repiquer, repriser, retaper, rhabiller, aussitôt, bond, illico, immédiatement, incessamment, incontinent, sur-le-champ, connu, horloge, palpable, saillant, adéquat, analogue, approprié, bon, compétent, congru, congruent, convenable, correspondant, juste, opportun, relatif, utile, enfilade, feu, flambée, flamme, foyer, incendie, tir, tiraillerie, attributaire, carnaval, individu, non-valeur, personnage, personne, porte-respect, préposé, prête-nom, programmateur, requin, vaccinateur, piano, beau, joyeux, correct, décent, exact, normal, réglé, réglementaire, régulier, affouage, attribution, commandement, droit, droite, indigénat, intellectuelles, législation, loi, vigueur, dextre, droguiste, honnête, légitime, loyal, noble, probe, preste, rapidement, vite, rectangle, déchiffonner, défausser, rectifier, redresser, debout, direct, directement, élémentaire, grossi, incomplexe, ingénu, rustique, simple, sobre, travaux, bénéfice, prérogative, privilège, régale, superbénéfice, positif, réaliste, réel, décidé, délibéré, résolu, plaine, plan, abrasé, égal, pair, pareil, piat, ras, actualité, réalité, effacé, frugal, humble, modeste, modique, pudique, sage, timide, bien-jugé, équité, justice, affirmatif, cassant, catégorique, décisif, déterminé, doctoral, dogmatique, ferme, péremptoire, tranchant, stand, épontille, étai, porte-parapluies, poteau, assortissant, bienséant, expédient, pertinent, séant, sortable, candidate, candide, franc, naïf, naturel, partie, rond, sincère, vrai, équitable, fondé, raisonnable, sciences, spécieux, facial, seyant, bonne, droiture, honnêteté, honorabilité, loyauté, probité, rectitude, simplicité, conforme, fidèle, crûment, mangoustanier, particulier, spécifique, topique, frais, refait, robuste, sain, salubre, solide, valide, alerte, allant, allègre, dispos, émerillonné, éveillé, guilleret, ingambe, verbe, vivant, courant, habituel, monnaie, ordinaire, poirée, usuel, vital, actif, brusque, déluré, dératé, fringant, mouvementé, mutin, pétulant, remuant, sémillant, vivace
прямий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: assai, molto, parecchio, battagliero, polemico, agile, astuto, celere, dolere, frizzante, impetuoso, intelligente, lepido, perspicace, rapida, rapido, sagace, sollecito, spiritoso, sveglio, svelto, vivo, casto, chiaro, limpido, lindo, mero, netto, pulito, puro, terso, cristo, essere, umano, uomo, energico, vigoroso, vivace, evidente, macroscopico, ovvio, palese, liscio, piano, piatto, brillante, sereno, apparente, biondo, distinto, esplicito, espresso, inequivocabile, luce, lucido, lume, nitido, pallido, scialbo, aperto, manifesto, patente, pubblico, accomodare, aggiustare, correggere, emendare, rammendare, rattoppare, rimediare, riparare, direttamente, immediatamente, immediato, subito, conclamato, adatto, adeguato, apposito, appropriato, bello, bravo, buono, competente, conveniente, corrispondente, decente, decoroso, doveroso, giusto, idoneo, opportuno, relativo, tempestivo, utile, fiamma, fuoco, incendio, tiro, individuo, persona, personaggio, pianoforte, allegro, festoso, giocondo, gioioso, lieto, corretto, esatto, normale, regolare, destra, destro, diritto, dritto, legge, principio, retto, dabbene, leale, legalitario, legittimo, onesto, ritto, schietto, presto, rettangolo, drizzare, raddrizzare, rettificare, diretto, rusticano, rustico, semplice, beneficio, prerogativa, privilegio, effettivo, reale, deciso, pianura, equo, pari, uguale, realtà, modesto, modico, pudico, timido, umile, giustizia, categorico, decisivo, fermo, positivo, box, puntello, candido, franco, genuino, greggio, ingenuo, naturale, rotondo, sincero, vero, equanime, dirittura, integrità, onestà, fedele, fido, convenevole, proprio, gagliardo, robusto, salubre, salutare, sano, valido, allarme, desto, giocoso, abituale, comune, consueto, consuetudinario, ordinario, solito, usuale, vitale, arzillo, attivo, vivente
прямий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: bare, mange, meget, mektig, mye, ordentlig, svært, veldig, akutt, blank, fiks, flink, gløgg, hurtig, ivrig, kvikk, list, livlig, lur, oppvakt, rapp, rask, skarp, skarpsindig, slug, smart, snøgg, spirituell, væska, vittig, ærbar, ekte, glassklar, klar, kysk, lødig, lys, proper, pur, ram, ren, fyr, individ, mann, menneske, menneskelig, energisk, handlekraftig, iherdig, åpenbar, flat, flyte, glatt, har, jevn, rak, sælt, slett, brokig, gild, glorete, grell, levende, spraglet, netto, tydelig, blek, blond, distinkt, genial, gjennomsiktig, grei, gusten, opplagt, snillrik, soleklar, solklar, åpen, innlysende, offentlig, øyensynlig, synlig, flikke, laga, reparere, rette, bums, genas, straks, omgående, avgjord, selvfølgelig, synbarlig, adekvat, behørig, bra, egentlig, egnet, frisk, god, høvelig, motsvarende, passe, passende, rettferdig, riktig, snill, sømmelig, tilbørlig, bål, bluss, brann, brasa, eld, flamma, flamme, ild, lyse, person, klaver, piano, glad, lystig, just, korrekt, normal, rett, berettigelse, eiendomsrett, forrett, jus, kjørekort, lag, laglig, lov, rettighet, statutter, ærlig, høyre, rank, real, redelig, rettskaffen, fart, fort, hastig, snabb, snar, bein, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, lett, ordinær, primitiv, rakt, rat, simpel, tarvlig, tvær, umiddelbar, fortrinn, prerogativ, privilegium, reell, besluttsom, bestemt, rådig, resolutt, flate, plan, slette, ens, jevngod, lik, make, nettopp, realitet, verklighet, virkelighet, beskjeden, blyg, låg, nøysom, ringa, ringe, sjenert, rettferdighet, avgjørende, definitiv, fast, kategorisk, positiv, bås, stativ, kledebon, rimelig, åpenhjertig, åpenlys, frimodig, inder, inderlig, likefrem, oppriktig, sirkelrund, ærlighet, lojal, tro, trofast, egen, rytt, karsk, kry, robust, sterk, sund, sunn, alarm, alert, ljugs, pigg, rørig, vaken, alminnelig, banal, gemen, sedvanlig, vanlig, levestandard, livsviktig, aktiv, bevegelig, kick, livaktig, munter
прямий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: вельми, весьма, многие, много, очень, боевой, быстрый, догадлив, догадливый, зоркий, зорок, находчив, находчивый, остроумный, проницательный, скорый, смекалист, смекалистый, сметлив, сметливый, смышлен, смышленый, смышлёный, сообразителен, сообразительный, умный, аккуратный, голый, девственный, опрятный, прозрачный, целомудренный, чист, чистый, ясный, парень, человек, человеческий, энергичен, энергичный, очевидный, явный, гладкий, гладок, плоский, ровный, грубый, живой, сверкающий, яркий, ярок, белокурый, блестящий, блондин, вразумительный, отчетлив, отчетливый, отчётливый, рус, русый, светел, светлый, светозарный, удобопонятный, ясен, гласный, заведомый, налицо, общественный, открытый, кадриль, исправлять, налаживать, ремонтировать, чинить, мгновенно, немедленно, немедля, тотчас, безотлагательно, незамедлительно, неотложно, очевиден, благоприятный, малоподходящий, подходящий, соответственный, соответствующий, огонь, пламя, едок, особа, персона, пианино, фортепьяно, бодрый, жизнерадостен, жизнерадостный, погожий, верный, правилен, правильный, закономерен, закономерный, нормальный, закон, право, правый, честный, прямоугольник, выправлять, выпрямлять, рихтовать, деревенский, несложный, прост, простой, прямо, прямой, привилегия, реален, реальный, решительный, равнина, одинаковый, равен, равный, ровен, действительность, реальность, застенчивый, незначительный, ничтожный, скромен, скромный, справедливость, категорический, положительный, постоянный, решающий, стенд, стойка, столб, уместный, бесхитростный, искренен, искренний, круглый, настоящий, откровенен, откровенный, чистосердечен, чистосердечный, благоразумный, верен, правомерен, правомерный, справедливый, лицевой, неподкупность, учтивость, честность, напрямик, толстенько, расправлять, распрямлять, присущ, присущий, свойствен, свойственный, уместен, здоровый, здрав, здравый, крепкий, целителен, целительный, живчик, оживленный, резвый, тревога, обыкновенный, обычный, бытовой, жизнен, жизненный, житейский, активный, бойкий, жив
прямий на російською »
Словник: шведському
Переклади: ordentlig, riktigt, synnerligen, akut, blank, fiks, glögg, hurtig, ivrig, kvick, list, livlig, ljus, lur, rapp, skarp, slug, smart, värka, ärbar, glassklar, klar, kysk, lödig, proper, pur, ram, ren, renlig, snygg, individ, karl, energisk, glatt, har, jevne, rak, slät, bjärt, brokig, netto, tydlig, åskådlig, blond, distinkt, fattlig, genial, greig, ljuslagd, lys, lysande, redig, sken, snillrik, solklar, laga, reparera, bums, genast, omedelbart, straks, strax, omgående, avgjord, självfallen, självklar, synbarlig, uppenbar, adekvat, behörig, egentlig, läglig, lämplig, passande, tillgripa, brann, brasa, eld, flamma, fyr, ilad, låga, lyse, person, piano, just, korrekt, regelrätt, riktig, juridik, jus, lag, laglig, lov, rätt, rättighet, statutter, höger, real, fart, fort, hastig, rask, snabb, räta, avtrubba, brekke, direkt, enkel, ordinär, primitiv, rakt, rank, rät, simpel, tarvlig, tvär, prerogativ, privilegium, reell, behjärtad, beslutsam, rådig, resolut, plan, slätt, flack, flat, jämlik, jämn, lik, likställd, make, verklighet, anspråkslös, beskeden, blygsam, låg, oansenlig, ringa, rättvisa, bestämd, definitiv, eftertrycklig, kategorisk, bås, stånd, ställ, stativ, lämpad, skickad, ärlig, frimodig, uppriktig, rättmätig, lojal, tillgiven, trogen, tillbörlig, bra, frisk, hälsosam, karsk, kry, robust, sund, sunne, alert, pigg, vaken, banal, vanlig, aktiv, käck, levande, livaktig, munter, verksam
прямий на шведському »
Словник: болгарському
Переклади: много, бърз, мъж, човек, човешки, ясно, блондин, отворен, отворено, огън, пиано, верен, правилен, закон, правоъгълник, равнина, реалност
прямий на болгарському »
Словник: білоруськи
Переклади: вельмі, добра, дужа, многа, надта, шмат, баявы, быстры, кемлівы, кемны, цямлівы, шпаркі, чисты, чысты, ясни, муж, чалавек, відавочны, яўны, блюдо, гладкі, відны, прасветлены, светлы, адкрыты, кадрыля, выконваць, выпраўляць, правіць, рамантаваць, адразу, зараз, зразу, неадкладна, адпаведны, падыходзячы, прыдатны, агонь, полымя, асоба, персона, піяніна, закон, права, невінаваты, правы, шыбка, прамавугольнік, выпрамляць, выпростваць, выраўноўваць, прамы, роўны, прывілея, рэальны, рашучы, раўніна, аднолькавы, мерны, просты, рэчаіснасць, скромны, сціплы, справядлівасць, стэнд, прылавак, стойка, дарэчны, слушны, круглы, чыстасардэчны, шчыры, дакладны, правільны, сумленнасць, проста, роўна, уласцівы, вялікі, дужы, здаровы, моцны, жывы, звычайны, жыццёвы, бойкі, жвавы, людны
прямий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: palju, väga, kiire, nutikas, vaimukas, paljas, tühi, vooruslik, mees, ilmne, lame, arusaadav, selge, valgus, avatud, paikama, võimekas, leek, isik, klaver, korrapärane, normaalne, seadus, ristkülik, lihtne, otse, otsene, sirge, eelisõigus, eesõigus, privileeg, tegelikkus, alandlik, õiglus, otsustav, frank, siiras, tõeline, õiglane, ausus, õige, elus, tavaline
прямий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: hyvin, kovin, moni, oikein, paljon, sangen, älykäs, eloisa, heleä, henkevä, joutuisa, kipakka, koski, nopea, sukkela, viekas, vilkas, alaston, havainnollinen, kirkas, läpinäkyvä, netto, puhdas, selvä, siisti, siveä, ihminen, inhimillinen, mies, ilmeinen, silminnähtävä, hengetön, laakea, lattea, liukas, sileä, tasainen, helakka, loistava, selkeä, tyyni, vaalea, valo, aava, aukea, auki, aukinainen, avoin, avonainen, julkinen, yleinen, heti, välittömästi, näennäinen, edullinen, käypä, kohtuullinen, pätevä, sopiva, vastaava, ammunta, liekki, palo, roihu, tuli, tulipalo, henki, henkilö, yksilö, piano, hauska, iloinen, oikea, normaali, säännöllinen, säännönmukainen, varsinainen, juridiikka, laki, lakitiede, lupa, oikeanpuolinen, oikeus, oikeutus, laillinen, oikeutettu, rehellinen, rehti, suora, kerkeä, suorakaide, suorakulmio, korjata, oikoa, mutkaton, pystyssä, suoraan, välitön, erikoisetu, erioikeus, etuoikeus, tosi, tasanko, parillinen, sama, vertainen, yhtäläinen, ajankohtaisuus, todellisuus, alamainen, häveliäs, nöyrä, ujo, vaatimaton, oikeudenmukaisuus, oikeuslaitos, absoluuttinen, ehdoton, kategorinen, kova, lopullinen, luja, myönteinen, vahva, lava, hylly, pylväs, keino, aito, erä, aiheellinen, oikeudenmukainen, vanhurskas, rehellisyys, uskollinen, kelpaava, roteva, tanakka, tukeva, elävä, hälytys, hilpeä, lennokas, pirteä, reipas, virkeä, tavallinen, elämän-, aktiivinen, hätäinen, ilmielävä, kalsea, liikkuva, toimekas, toimiva
прямий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: πολλά, πολλοί, πολύ, πολύς, γρήγορος, έξυπνος, πνευματώδης, αγνός, γυμνός, καθαρός, άνδρας, ανθρώπινος, άνθρωπος, άντρας, τύπος, επίπεδος, λείος, εμφανής, σαφώς, ατάραχος, γαλήνιος, ξανθός, σαφής, ανοικτός, φτιάχνω, αμέσως, επίκαιρος, ευπρεπής, κατάλληλος, πυρκαγιά, πιάνο, εύθυμος, σωστός, κανονικός, ομαλός, δεξιός, δικαίωμα, νόμος, νόμιμος, τίμιος, γρήγορα, ορθογώνιο, απλός, ευθύς, ίσιος, όφελος, προνόμιο, πραγματικός, κάμπος, πεδιάδα, ίσος, μετριόφρων, ντροπαλός, δικαιοσύνη, αποφασιστικός, θετικός, κατηγορηματικός, πρέπων, γνήσιος, στρογγυλός, δίκαιος, ενάρετος, ηθικολόγος, ηθικός, γερός, έγκυρος, υγιής, ζωηρός, ζωντανός, γοργός, δραστήριος, φαιδρός
прямий на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: jako, mnogo, puno, vrlo, brz, duhovit, nagao, pametan, čist, goli, čovjek, energičan, očevidan, jasan, svijetao, razumljiv, javan, otvoren, otvoreno, popraviti, neposredno, odmah, odgovarajući, primjeren, pristojan, plamen, požar, osoba, klavir, radostan, veseo, ispravan, desno, pravo, zakon, brzo, direktan, direktno, jednostavan, ravan, ravno, profit, stvaran, odlučan, nizina, isti, čedan, skroman, istinit, pošten, pravedan, čvrst, snažan, zdrav, običan, redovan, uobičajen, vitalan, aktivan
прямий на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: nagyon, aranyos, éles, fürge, intelligens, okos, ravasz, sebes, szellemes, csupasz, tiszta, ember, emberi, evidens, kézzelfogható, csiszolt, sík, sima, simaság, vakító, világosan, nyilvános, négyes, javít, javítani, kijavítani, azonnal, haladéktalanul, közvetlenül, rögtön, hasonlító, helyénvaló, jó, kellő, megfelelő, találó, láng, tűz, egyén, személy, zongora, derült, derűs, helyes, pontos, szabályos, szabályszerű, szerzetes, jobb, jog, törvény, becsületes, jogos, gyors, egyenesíteni, direkt, egyenes, egyszerű, keresetlen, parasztos, szókimondó, előjog, kiváltság, szabadalom, valóságos, alföld, lapály, síkság, egyenletes, egyenlő, páros, valóság, igénytelen, szemérmes, szerény, igazság, eltökélt, határozott, pozitív, tényleges, állvány, elárusító-asztal, alkalmas, mesterkéletlen, nyíltszívű, őszinte, becsületesség, feddhetetlenség, hívő, hű, egyenesen, ildomos, tulajdonképpeni, egészséges, éber, mindennapi, rendes, élénk, élő, friss
прямий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: daug, daugelis, daugybė, labai, greitas, įžvalgus, sąmojingas, vikrus, aiškus, nuogas, plikas, švarus, tyras, vaikinas, vyras, vyriškis, vyrukas, žmogiškas, horizontalus, lygus, plokščias, sklandus, švelnus, lempa, neabejotinas, suprantamas, šviesa, akivaizdus, nedelsiant, tuojau, gaisras, liepsna, ugnis, asmuo, žmogus, pianinas, linksmas, teisingas, tikslus, tinkamas, normalus, nuolatinis, taisyklingas, dėsnis, įstatymas, teisė, spartus, stačiakampis, paprastas, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, lyguma, lyginis, vienodas, realybė, tikrovė, pozityvus, teigiamas, apskritas, apvalus, tikras, gyvas, aktyvus, veiklus
прямий на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: extenuado, grandemente, mocho, muito, combativo, militante, agudo, ardiloso, astuto, brusco, espirituoso, inteligente, listo, perspicaz, pronto, rabudo, rápido, sagaz, veloz, vivo, veleiro, absoluto, calvo, caseado, castiço, casto, continente, curioso, despido, fino, límpido, limpo, líquido, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, nu, puro, seco, suevas, virginal, homem, humano, varão, animoso, eficiente, enérgico, vigoroso, axiomático, evidente, inequívoco, manifesto, marcado, obvio, óbvio, ostensivas, patente, transparente, chato, igual, liso, raso, suave, ausente, claro, crasso, luzente, pitoresco, vistoso, acusado, clarividente, brilhante, calmo, definido, distinto, explícito, loiro, louro, luz, rublo, sereno, aberto, extremado, público, consertar, moralizar, remendar, reparar, restaurar, directamente, imediatamente, seguidamente, enseada, aparente, acomodado, aconselhasse, adequado, competente, consonante, conveniente, decente, favorece, idóneo, indicado, oportuno, respectivo, tempestivo, útil, chama, fogo, incêndio, labareda, paixão, actor, individuo, indivíduo, personagem, pessoa, sujeito, piano, alegre, festivo, jovial, afinado, correcto, exacto, justificado, preciso, certo, natural, normal, regulamentar, regular, direito, jurisprudência, jus, lei, recto, enterro, honesto, honrado, depreca, depressa, instantâneo, presto, rectificar, austero, directo, franco, rústico, seguido, simples, sincero, singelo, indulto, privilegio, privilégio, concreto, efectivo, existente, palpasse, real, categórico, decidido, terminante, plana, planície, arejo, equivalente, homólogo, par, parecido, plano, semelhante, similar, realidade, discreto, humilde, ignoto, modesto, módico, parco, pequeno, recatado, tímido, justiça, legitimidade, afirmativo, consistente, constante, decisivo, determinado, firme, positivo, rijo, rotundo, barraca, celeiro, guarita, tenda, escora, poste, apropriado, expediente, pertinente, cândido, redondo, sentido, veraz, acertado, ajustado, apenas, equitativo, exactamente, fidedigno, justo, leal, facial, decoro, honestidade, honradez, integridade, fiel, desfecho, decoroso, boa, bom, forte, salubre, sano, são, saudável, sólido, ágil, alarma, alarme, alerta, rebate, comum, habitual, ordinário, usual, vulgar, existencial, vital, activo, animado, caloroso, diligente, vívido
прямий на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: foarte, mult, înţelept, curat, bărbat, clar, ţipător, blond, limpede, imediat, potrivit, pian, regulat, dreapta, drept, cinstit, direct, câmpie, alarmă, activ, iute
прямий на румунською »
Словник: словенії
Переклади: precej, veliko, zelo, pameten, moški, jasen, svetel, javen, popraviti, takoj, ogenj, desno, zakon, hitro, ravnina, raven, odprt, odprto, okrogel, samo
прямий на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: veľmi, muž, energický, hladký, oheň, piano, veselý, výsada, rovný, realita, poctivosť, príslušný
прямий на словацькою »
Словник: польському
Переклади: bardzo, bojowy, bystry, chybki, chyży, czysty, człowiek, energiczny, ewidentny, gładki, jaskrawy, jasno, jasny, jawny, kadryl, naprawiać, natychmiast, niezwłocznie, oczywisty, odpowiedni, ogień, osoba, pianino, pogodny, poprawny, prawidłowy, prawo, prawy, prędki, prostokąt, prostować, prosty, przywilej, realny, rezolutny, równina, równy, rzeczywistość, skromny, sprawiedliwość, stanowczy, stoisko, stojak, stosowny, szczery, słuszny, twarzowy, uczciwość, wartki, wierny, wprost, wyprostowywać, właściwy, zdrowy, żwawy, zwyczajny, życiowy, żywy
прямий на польському »
Словник: албанською
Переклади: burrë, njeri, dritë, arnoj, adapt, flakë, zjarr, piano, ligj, real, fushë, drejtësi, besnik
прямий на албанською »

Пов'язані слова

прямий ефір, прямий ефір стб, прямий додаток, прямий ефір 24, прямий маркетинг, прямий паралелепіпед, прямий розвиток, прямий ефір майдан, прямий ефір інтер, прямий ефір януковича